B15-10, 2003 Cibachrome 30x20 cm

B15-24, 2003 Cibachrome 30x20 cm

B15-34, 2003 Cibachrome 30x20 cm

B14-21, 2002 Cibachrome 20x30 cm

B14-17, 2002 Cibachrome 20x30 cm

B14-22, 2002 Cibachrome 20x30 cm

B14-17/A, 2002 Cibachrome 20x30 cm

B14-20, 2002 Cibachrome 30x20 cm

B14-18, 2002 Cibachrome 30x20 cm

B13-27, 2001 Cibachrome 20x30 cm

B13-28, 2001 Cibachrome 20x30 cm

B12-28, 2001 Cibachrome 20x30 cm

B13-25, 2001 Cibachrome 20x30 cm

B13-23, 2001 Cibachrome 20x30 cm

B13-10, 2001 Cibachrome 20x30 cm

B12-22, 2001 Cibachrome 20x30 cm

B12-20, 2001 Cibachrome 20x30 cm

B11-35, 2001 Cibachrome 20x30 cm

B13-31, 2001 Cibachrome 20x30 cm

23B2, 1999 Stampa fotografica a colori 20x30 cm

26B2, 1999 Stampa fotografica a colori 20x30 cm

28B3, 1999 Stampa fotografica a colori 20x30 cm

31B3, 1999 Stampa fotografica a colori 30x20 cm

33B3, 1999 Stampa fotografica a colori 30x20 cm

6AB2, 1999 Stampa fotografica a colori 30x20 cm

3A, 1999 Stampa fotografica bianco e nero 20x30 cm

17A, 1999 Stampa fotografica bianco e nero 20x30 cm

14A, 1999 Stampa fotografica bianco e nero 20x30 cm

31A, 1999 Stampa fotografica bianco e nero 30x20 cm

33A, 1999 Stampa fotografica bianco e nero 30x20 cm

10A, 1999 Stampa fotografica bianco e nero 30x20 cm

2ABO, 1998 Stampa fotografica a colori 30x20 cm

16AB1, 1998 Stampa fotografica a colori 30x20 cm

22B1, 1998 Stampa fotografica a colori 20x30 cm

21AB1, 1998 Stampa fotografica a colori 20x30 cm

31AB1, 1998 Stampa fotografica a colori 30x20 cm